0
Toms Club
Algemene gebruiksvoorwaarden
Welkom bij www.tomkabinet.nl en hartelijk dank voor uw bezoek. www.tomkabinet.nl (de "Website") wordt onderhouden door Tom Kabinet Internet BV. Met “Tom Kabinet” wordt verwezen naar dit bedrijf en naar de maker/gebruiker van deze algemene gebruiksvoorwaarden.
1. De Website
De Website is een club waar leden (“Leden”, “Lid”, ook wel “u”) elektronische boeken (“Ebook(s)”) kunnen kopen en schenken. Daarmee komt een overeenkomst tot stand tussen het schenkende Lid en het kopende Lid. Hoewel Tom Kabinet geen partij is bij deze overeenkomst, bemiddelt hij wel bij de totstandkoming van deze overeenkomst en worden de gebruikte uitgangspunten voor de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst in deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) geregeld.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 juni 2015 van toepassing. Door het aanmaken van een account op de Website (het “Account”) gaat een Lid akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die door Tom Kabinet worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Tom Kabinet aangaat voor het gebruik van de Website en de door Tom Kabinet verleende diensten (“Dienst(en)”).
Tom Kabinet kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer deze Gebruiksvoorwaarden veranderen, zal Tom Kabinet deze ter beschikking stellen aan nieuwe bezoekers die een Account aan willen maken in kennis stellen van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, daarnaast zal Tom Kabinet bestaande Accounts in kennis stellen van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Ieder Account kan kosteloos opzeggen wanneer de eigenaar van het account het niet eens zijn met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Bij gebreke van een dergelijke opzegging binnen één maand na de voornoemde kennisgeving, zijn de nieuwe Gebruiksvoorwaarden van kracht.
2. Bescherming van uw privacy
Om ervoor te zorgen dat het contact tussen Leden veilig is, bemiddelt Tom Kabinet bij het beheren van de geschonken Ebooks en de betaling bij het aanschaffen van een Ebook. Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden uw persoonlijke gegevens afgeschermd (versleuteld weergegeven) door Tom Kabinet.
3. Ebook schenken en kopen
Op de Website kunnen door de Leden alleen Ebooks worden aangeboden, geschonken of verkocht die geen inbreuk maken op de rechten van de rechthebbenden op die Ebooks. Leden verklaren dit en staan daarvoor in. Indien u vermoedt dat een Lid via de Website een Ebook heeft aangeboden, geschonken of verkocht, dat in strijd met deze rechten is verkregen, dan kunt u dit melden via support@tomkabinet.nl.
4. Juridische uitgangspunten bij het aanbieden, schenken en verkopen van de Ebooks
Nieuwe Ebooks worden door o.a. webshops en uitgevers online (elders) aangeboden en kunnen door kopers na betaling worden gedownload. Zij downloaden dan met toestemming van de rechthebbende(n) (de auteur en eventuele overige rechthebbenden) een kopie van het Ebook. Tom Kabinet gaat er - naar analogie van rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over standaard software - van uit dat de rechthebbende na de verkoop van deze eerste kopie van een Ebook niet het recht heeft de verdere distributie van die kopie binnen de Europese Unie te verbieden. Naar analogie van rechtspraak van de Hoge Raad over standaardsoftware gaat Tom Kabinet er daarnaast van uit dat de verkoop van een Ebook ook in juridische zin is aan te merken als een koopovereenkomst. Met andere woorden: Tom Kabinet gaat ervan uit dat een eenmaal “legaal” gekocht Ebook mag worden doorverkocht of geschonken, zonder toestemming van de rechthebbende op dat Ebook. Daar wordt echter wel een voorwaarde aan gesteld. De verkoper van een Ebook moet bij de verkoop iedere eigen kopie van het Ebook onbruikbaar maken of wissen. Er mag dus van het betreffende exemplaar maar 1 kopie in omloop zijn.
Tom Kabinet gaat er nadrukkelijk vanuit dat een Lid dat een Ebook aanbiedt, schenkt of verkoopt via zijn Website, daar geen kopie van achterhoudt. Het Lid verklaart en staat er voor in dat het Ebook wordt gewist nadat hij het aangeboden, geschonken of verkocht heeft en dat het Ebook dus niet meer op zijn computer, laptop, tablet, e-reader, telefoon of andere elektronische devices staat. Het Lid dat een Ebook koopt via de website van Tom Kabinet wordt na aanschaf de nieuwe rechtmatige eigenaar en verkrijger van het exemplaar van het Ebook.
5. Het schenken en kopen van Ebooks
Een Lid moet eerst een Account aanmaken om Ebooks te kunnen aanbieden, schenken, verkopen of aankopen. Bij het aanmaken van het Account maakt hij zelf een wachtwoord aan. Het Account is persoonlijk en mag niet door anderen worden gebruikt. Het Lid moet zijn toegangsgegevens geheimhouden en dient Tom Kabinet onmiddellijk op de hoogte brengen als een derde onbevoegd toegang heeft gekregen tot de toegangsgegevens en/of het Account.
6. Betalingsverkeer
Om het betalingsverkeer tussen Koper en de Website makkelijk en veilig te maken, verloopt de betaling van de Koper aan Tom Kabinet via iDeal, PayPal of andere gecertificeerde payment providers. Tom Kabinet kan de bemiddelingskosten wijzigen en zal de Leden daar tijdig van op de hoogte brengen.
7. Handelingen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden
Tom Kabinet maakt zich sterk om illegaal downloaden van Ebooks terug te dringen. Om die reden neemt hij de, aan de verkoop van de Ebooks gestelde voorwaarden, serieus. Om misbruik van de geboden dienstverlening tegen te gaan, heeft Tom Kabinet in de Website beveiliging ingebouwd. Door validatietests, het aanbrengen van nieuwe, eigen watermerken elke keer dat het Ebook wordt geschonken en het opslaan van deze watermerken in een database, voorkomt Tom Kabinet misbruik.
Help Tom Kabinet om illegaliteit tegen te gaan. Indien u vermoedt dat een Lid op enige andere wijze handelt in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de overige door Tom Kabinet gesteld eisen, zoals het aanbieden van Ebooks waarbij een omschrijving is opgenomen die niet overeenkomt met de werkelijke inhoud, dan verzoeken wij u dit te melden. Gebruik hiervoor s.v.p. het emailadres support@tomkabinet.nl. Tom Kabinet zal zo spoedig mogelijk onderzoek instellen naar aanleiding van onderbouwde meldingen. Indien uit het onderzoek blijkt dat een Lid inderdaad de voorwaarden schendt, zullen passende maatregelen worden genomen.
8. Blokkering en/of opheffing van het Account
Tom Kabinet behoudt zich het recht voor te allen tijde het Account naar eigen inzichten (tijdelijk) te blokkeren en/of deze op te heffen, waaronder in de volgende gevallen:
 1. 1. Het Lid zich niet houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden en/of aan de overige door Tom Kabinet, de wet en/of jurisprudentie aan de verkoop van de Ebooks gestelde eisen;
 2. 2. Tom Kabinet meerdere klachten over het Lid ontvangt die terecht blijken te zijn;
 3. 3. Tom Kabinet van of namens de rechthebbende(n) van een Ebook melding krijgt dat het Ebook inbreukmakend of anderszins onrechtmatig is en Tom Kabinet, na de melding te hebben onderzocht, gegronde reden heeft om aan te nemen dat de melding juist is;
 4. 4. Het Lid de goede werking van de Website verstoort of daar anderszins op onrechtmatige wijze gebruik van maakt;
 5. 5. Een derde onbevoegd toegang heeft gekregen tot de toegangsgegevens van het Lid en/of tot het Account, in welk geval Tom Kabinet het Lid tot twee keer toe nieuwe toegangsgegevens zal verstrekken maar bij een derde keer het Account volledig zal opheffen;
 6. 6. Tom Kabinet het aanbieden van de Website staakt.
In het geval dat Tom Kabinet gegronde reden heeft om aan te nemen dat een bepaald Ebook inbreuk makend of anderszins onrechtmatig is, behoudt hij het recht voor dit Ebook uit het Account te verwijderen, na dit aan het Lid te hebben laten weten.
Indien daartoe aanleiding is, kan Tom Kabinet de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan Stichting BREIN of aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in het Privacybeleid.
9. Tom Kabinet geeft geen garanties
Tom Kabinet kan niet garanderen dat zijn Diensten of de gekochte Ebooks altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kan hij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continu en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.
Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
Tom Kabinet voert geen controle uit op en staat niet in voor de kwaliteit van de inhoud van het Ebook.
Tom Kabinet geeft geen garantie op de rechtmatigheid van de geadverteerde Ebooks, de prijs, de bevoegdheid van Leden om de Ebooks aan te bieden, te schenken of the verkopen en/of de bevoegdheid van Kopers om de Ebooks te verwerven.
10. Vrijwaring
Voor zover wettelijk toegestaan, vrijwaren de Leden Tom Kabinet voor aanspraken van derden die verband houden met de door de Leden via de Website verrichte handelingen.
11. Beperking aansprakelijkheid Tom Kabinet
Tom Kabinet sluit, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid uit voor alle mogelijke schade en kosten die een Lid ondervindt in verband met het gebruik van de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade geleden door:
 1. (i) gebruik van de Diensten;
 2. (ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
 3. (iii) onjuiste informatie op de Website;
 4. (iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte Ebooks via de Website;
 5. (v) wijzigingen in de Diensten of wijzigingen in of op de Website.
Indien Tom Kabinet ongeacht het voorgaande toch aansprakelijk mocht zijn, dan is zijn aansprakelijkheid voor zover wettelijk toegestaan beperkt tot maximaal € 5.000 in totaal.
12. Wijzigingen van de diensten en de Website
Tom Kabinet kan de Website of zijn Diensten te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen of beëindigen. Tom Kabinet zal ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging zo mogelijk met inachtneming van een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.
13. Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van Tom Kabinet kunt u mailen naar support@tomkabinet.nl. Klachten dienen binnen bekwame tijd, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend. Tom Kabinet verzoekt u klachten zo volledig en duidelijk mogelijk te omschrijven. Hij streeft ernaar binnen 4 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal hij binnen vier dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.
14. Overige bepalingen
Indien Tom Kabinet een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingt, dan heeft dat niet tot gevolg dat hij afstand doet van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Verkoper of Koper wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Tom Kabinet zijn bevestigd. Indien één of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig worden verklaard, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet. Tom Kabinet zal zo spoedig mogelijk voorzien in een nieuwe, geldige bepaling die de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk benadert.
15. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit de overeenkomst of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank Den Haag bevoegd zijn. Indien het Lid handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze verder de optie om binnen een maand nadat Tom Kabinet zich op de bevoegdheid van de rechtbank Den Haag beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Over Tom | Veel gestelde vragen | Hulp
Algemene Voorwaarden | Privacy | Cookies | Contact
KvK 597 110 27 | BTW NL85 361 403 B01 | Plein 1945 #27, 1251 MA Laren (NH) | support@tomkabinet.nl | + 31(0)35 201 8894
Verkoop je ebooks